MLSZ szurkolói iroda
hivatalos honlapja
Főoldal

Ügyrend

ÜGYREND
A Magyar Labdarúgó Szövetség Szurkolói Iroda
Ügyrendje

1. Általános rendelkezések
1.1. Az ügyrend elfogadásával lép hatályba és két évig érvényes. Módosítására a Szurkolói Iroda elnöksége  jogosult.

1.2 Szurkolói Iroda feladatai
Labdarúgó sportág népszerűsítése. A szurkolók érdekeinek képviselete a Szövetségen belül, és a labdarúgó kluboknál.
Kapcsolattartás a szurkolókkal. Javaslattétel a szurkolókat érintő vitarendezési fórumok létrehozására, működtetésére. Vélemény kialakítása aktuális és potenciális problémák vonatkozásában. Kapcsolattartás és folyamatos egyeztetés a szurkolók érdekképviseleteivel. Program javaslatok kidolgozása szurkolók, szurkolói csoportok támogatására, szurkolói kultúra alakítására. Együttműködés minden olyan bizottsággal, amely a szurkolókat érintő javaslatot tesz, illetve véleményez. Együttműködés és szurkolókat érintő kérdésekben egyeztetés a klubok vezetésével.

1.3. Az Iroda szervezete
A Szurkolói Iroda elnöksége hét főből áll. A hét főt a legjelentősebb szervezett szurkolói szervezetek (klubonként egy fő) delegálják. Az iroda feladatait az éves munkaterv tartalmazza.
A Szurkolói Iroda létszáma maximum tíz főre bővülhet, a további három tag a Szurkolói Iroda Elnökségének 2/3-os egyetértésével léphet be. Ezen tagok Szurkolói Irodai tagsága évente változtatható.

 

2. A  Szurkolói Iroda elnökségi tagjai választásának és visszahívásának szabályai

2.1. Az Iroda elnökét a Szurkolói Iroda elnökségi tagjai választják, és ennek alapján az MLSZ elnöksége nevezi ki öt évre.

2.2. A Szurkolói Iroda első ülésén tagjai közül elnökhelyettest választ.

2.3. Az elnök és helyettesének választása titkos szavazással történik.

2.4. Az elnök és az elnökhelyettes tisztségéből történő visszahívását a Szurkolói Iroda tagjai kezdeményezhetik. A visszahívás akkor eredményes, ha az Iroda tagjainak ötven százaléka erre szavazott. A szavazás titkosan történik.

2.5. Ha az elnök és az elnökhelyettes megbízatása bármilyen oknál fogva megszűnik, az Iroda következő  elnökségi ülésén újat kell választani.

2.6. A Szurkolói Iroda elnökségi tagjait indokolt esetben kizárólag az őket delegáló szervezett szurkolói szervezet hívhatja vissza, s ekkor más képviselőt jelölhet.

 

3. A Szurkolói Iroda működésének szabályai

3.1. A Szurkolói Iroda üléseinek rendje

3.1.2. A Szurkolói Iroda üléseit szükség szerint, de legalább kéthavonta tartja.

3.1.3. A Szurkolói Iroda ülésén az elnökségi tagok  személyesen vesznek részt. Indokolt esetben az elnök egyetértésével az akadályoztatott tag helyettesíthető.

3.1.4. A Szurkolói Iroda üléseit az elnök, távollétében helyettese hívja össze.

3.1.5. A Szurkolói Iroda elnökségi ülését minden esetben össze kell hívni, ha ezt

  • Legalább három elnökségi tag kezdeményezi
  • Az MLSZ Elnöke, vagy Főtitkára kezdeményezi

3.1.6. A Szurkolói Iroda tagjait az ülés napirendjéről írásban, legalább öt nappal korábban kell értesíteni, a napirendek írásos anyagait mellékelve. Ez a szabály nem vonatkozik a rendkívüli ülésre.

3.2. A Szurkolói Iroda üléseit az elnök vagy helyettese vezeti.

3.3. A ülésen új napirendi pontot tárgyalni csak akkor lehet, ha ezzel az Iroda elnökségi tagjainak több mint fele egyetért.

3.4. A Szurkolói Iroda ülései nyilvánosak. Zárt ülés elrendelését a Szurkolói Iroda bármely elnökségi tagja kezdeményezheti, erről a tagok szótöbbséggel döntenek. Az állandó meghívottak személyéről a Szurkolói Iroda elnöksége jogosult dönteni. Az egyes ülésekre, illetve napirendekre történő meghívásokról az elnök dönt.

3.5. A határozathozatal rendje

3.5.1. A Szurkolói Iroda elnöksége akkor határozatképes, ha ülésén a tagok legalább fele részt vesz.

3.5.2. Ha a Szurkolói Iroda ülése határozatképtelenség miatt elmarad, az ülést  harminc perc elteltével újra össze kell hívni.

3.5.3. A Szurkolói Iroda határozatait egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

3.5.4. A Szurkolói Iroda döntéseit nyílt szavazással hozza. A Szurkolói Iroda által hozott határozatokat el kell látni a megfelelő jelöléssel, és be kell vezetni a Határozatok Könyvébe.

3.5.5. Az előző pontban foglaltaktól eltérően, titkos szavazással kell dönteni:

  • az elnök és helyettesének megválasztásáról, illetve visszahívásáról,
  • minden olyan esetben, ha a tagok kezdeményezése alapján a Szurkolói Iroda elnöksége ezt szótöbbséggel elrendeli.

3.6. A Szurkolói Iroda üléseinek dokumentálása

3.6.1. A  Szurkolói Iroda üléseiről emlékeztetőt kell készíteni.

3.6.2. A Szurkolói Iroda határozatait, állásfoglalásait és nyilatkozatait minden esetben írásba kell foglalni.

3.6.3. Az ülésről készült dokumentumokat, mellékelve azokhoz az írásos előterjesztéseket, legalább két évig meg kell őrizni. Későbbi megsemmisítésükről a Szurkolói Iroda elnöksége dönt.

3.6.4 A Szurkolói Iroda adminisztratív irodavezetője
Az irodavezető köteles az elnök nevében kiküldeni (e-mail, levél) az ülésre szóló meghívókat az elnökség tagjainak és a meghívottaknak, öt nappal az ülést megelőzően.
Az irodavezető feladata az ülés előkészítése, koordinálása.
A Szurkolói Iroda elnökségi ülésén valamennyi megjelent tagnak alá kell írnia a jelenléti ívet. A jelenléti ívet a jegyzőkönyvvezetőnek hitelesíteni kell.
Az ülésről az irodavezetőnek  jegyzőkönyvet kell készítenie elektronikus formában, mely jegyzőkönyvet alá kell írnia a Szurkolói Iroda elnökének, s legalább egy tagnak.
Az irodavezető tájékoztatja az illetékes hivatali egység vezetőjét a határozatokról és a szükséges intézkedésekről. 
Az irodavezető az ülések dokumentumainak egy példányát köteles megküldeni a Hivatali Adminisztrációnak.
Az irodavezető nem tagja a Szurkolói Iroda elnökségének, határozathozatal esetén szavazati joggal nem rendelkezik.
A Szurkolói Iroda önálló honlapot működtet, amelyen panaszláda üzemel. Az ide érkező leveleket az irodavezető kezeli, rendszerezi, s az illetékesekhez eljuttatja.

3.7. A Szurkolói Iroda munkáját éves munkaterv alapján végzi. A következő időszak munkatervét az érvényben lévő lejártának időpontjáig kell elfogadni.

3.8. A Szurkolói Iroda éves felülvizsgálatot tart, amikor az Elnök a munkaterv alapján értékeli az Iroda és elnökségi tagjainak tevékenységét.

3.9. A Szurkolói Iroda meghatározott feladatok elvégzésére az elnökségi tagok között munkamegosztást alakít ki. Továbbá munkabizottságokat hozhat létre, szakértőket kérhet fel. A megbízatás lehet alkalmi, időszakos vagy állandó.

3.10. A Szurkolói Iroda éves költségvetést készít az „MLSZ-el kötött megállapodás”-ban rögzített keret felhasználására, a gazdálkodásról év végén beszámolót készít.

3.11. Az elnök, helyettese, és az elnökségi tagok költségtérítésben részesülnek.