MLSZ szurkolói iroda
hivatalos honlapja
Főoldal

Ügyrend

4. A Szurkolói Iroda elnökségi tagjainak és tisztségviselőinek jogai és kötelességei

4.1. A Szurkolói Iroda elnökségi tagjainak jogai és kötelességei

4.1.1. Az elnökségi tag joga, hogy a Szurkolói Iroda ülésein véleményét kifejtse, javaslatokat tegyen a munkatervre, rendkívüli napirendi pontra, és részt vegyen a döntések, határozatok meghozatalában.

4.1.2. Joga van arra, hogy a többségi döntéstől eltérő álláspontjának jegyzőkönyvben történő rögzítését kérje.

4.1.3. Az elnökségi tag, az ok megjelölésével kérheti a testület összehívását, illetve általa fontosnak ítélt kérdés napirendre tűzését.

4.1.4. Az Iroda elnökségi tagját megilletik mindazok az információk, amelyeket az MLSZ elnöksége az Iroda számára biztosít. Az elnökségi tagnak korlátlan betekintése van a Szurkolói Iroda dokumentumaiba, anyagaiba, beleértve az MLSZ Elnökségétől kapott írásos előterjesztéseket, tájékoztató anyagokat is.

4.1.5. Joga van arra, hogy jogszabály, ügyrend vagy megállapodás előírásainak megsértése esetén az ügy kivizsgálását kezdeményezze.

4.2. A Szurkolói Iroda elnökségi tagjának kötelességei

4.2.1. A Szurkolói Iroda elnökségi tagjának joga és kötelessége a szurkolók, nézők véleményéről tájékozódni, azt a testület ülésén képviselni. A Szurkolói Iroda határozatairól, tevékenységéről tájékoztatni a szurkolókat, s az érintetteket.

4.2.2. A Szurkolói Iroda elnökségi ülésein rendszeresen részt venni, akadályoztatása esetén távolmaradását és helyettesét előre az elnöknek bejelenteni. A vállalt feladatokat, megbízatásokat végrehajtani.

4.2.3. A tudomására jutott információkat a jogszabályokban, megállapodásokban előírtaknak megfelelően kezelni és úgy felhasználni, hogy ezzel ne sértsen személyiségi jogokat vagy az MLSZ jogos gazdasági érdekeit.

4.3. A Szurkolói Iroda elnökének (helyettesének) jogai és kötelességei

4.3.1. Az ügyrend elnökségi tagokra vonatkozó pontjai alatt felsorolt jogok és kötelességek az elnököt  és helyettesét is megilletik, illetve terhelik.

4.3.2. Az elnök joga a Szurkolói Iroda ülései között a Szurkolói Iroda megbízásából nevében eljárni, tájékozódni, intézkedni. Ezen jogát írásos meghatalmazással alkalmi feladatoknál átruházhatja.

4.3.3. Az elnök kötelessége gondoskodni a Szurkolói Iroda  az ügyrendben meghatározott szabályok szerinti működtetésére, tevékenységének szervezésére és koordinálására.

4.3.4. Az elnök köteles a Szurkolói Iroda elnökségét rendszeresen, munkaterv szerint összehívni és ülésein elnökölni. Felelős a napirendek és az ülés megfelelő előkészítéséért. Gondoskodik az ülések dokumentálásáról.

4.3.5. Az elnök gondoskodik a határozatoknak, állásfoglalásoknak az illetékesekhez történő időbeni eljuttatásáról. A Szurkolói Iroda nevében történő kommunikációra az Elnök jogosult.

 

5. A Szurkolói Iroda képviselete és kapcsolatai

5.1. A képviselet általános szabályai

5.1.1. A Szurkolói Iroda általános képviseletét az elnök, távollétében a helyettese látja el.

5.1.2. A Szurkolói Iroda meghatározott munkaterületen, ügyben tagjait,  és az irodavezetőt is felhatalmazhatja a Szurkolói Iroda képviseletével. A megbízás lehet eseti, meghatározott időszakra szóló vagy állandó. A felhatalmazásról az együttműködő partnereket értesíteni kell.

5.1.3. A Szurkolói Iroda tevékenységéről, döntéseiről és állásfoglalásáról rendszeresen köteles tájékoztatni a szurkolókat, érintetteket.

5.1.4. A Szurkolói Iroda döntése, illetve álláspontjának kialakítása előtt minden esetben köteles tájékozódni a szurkolók, illetve azok érintett csoportjainak véleményéről.

5.1.5. A Szurkolói Iroda kötelessége gondoskodni arról, hogy a szurkolók, nézők észrevételei, javaslatai, panaszai, sérelmei megfelelő módon és rövid időn belül eljussanak a megfelelő fórumhoz.  Ennek módjáról, formáiról tájékoztatni kell a szurkolókat.

 

6. A Szurkolói Iroda megszűnése
- A Szurkolói Iroda megszűnik abban az esetben, ha a hét alapító szurkolói szervezet közül hárman kilépnek.


Jelen ügyrendet az MLSZ Szurkolói Iroda Elnöksége hagyta jóvá, jóváhagyás dátuma: 2011. június 02.
Jóváhagyó határozat száma: 1/2011.

Hatálybalépés és érvényesség: 2011. június 02

Jelen szabályzat hatálybalépésének dátuma: 2011. június 02., érvényessége két évre  szól.

/ oldal
ElőzőElőző